Zavarivanje i klasična obrada

Home   /   Zavarivanje i klasična obrada

Glodanje

  • radna dimenzija 800 x 250 x 200 mm
  • maks. teret 1500 kg
Glodanje je nakon tokarenja najvažniji postupak obrade metala skidanjem čestica. Tim postupkom možemo obraditi ravne plohe, prizmatične žljebove i utore, zupčanike, navoje, te uzdužno i prostorno profilirane površine. Glodanje je postupak obrade skidanjem čestica kod kojeg alat obavlja glavno gibanje. Posmično gibanje je uvijek pod nekim kutom u odnosu na na os rotacije alata i obavlja ga ili obradak ili alat. Obavlja se alatima s više jednakih oštrica ili sa sastavljenim alatima. Sve oštrice toga alata nisu istodobno u zahvatu. Zato je glodanje složenija operacija od tokarenja ili bušenja zbog većeg broja oštrica alata i zbog promjenjivog presjeka strugotine koju skida pojedini zub za vrijeme obrade.

Tokarenje

  • radna dimenzija 600 x 2000 mm

Tokarenje je postupak obrade metala skidanjem čestica kojim se proizvode obratci rotacijskih površina (valjkasti proizvodi). Izvodi se na alatnim strojevima tokaliricama. Obradak obavlja glavno gibanje, dok alat obavlja posmično, pripremno i dostavna gibanja.

Zavarivanje:

  • TIG, MIG, MAG, REL
  • Inox, aluminij, željezo

Zavarivanje TIG postupkom ili elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštiti inertnog plina je ručni postupak zavarivanja u neutralnom zaštitnom plinu ili neutralnoj smjesi plinova, koji koristi netaljivu volframovu elektrodu. Svojstvo ovog postupka je stabilan električni luk i visoko kvalitetan zavar, ali zahtjeva izuzetne vještine zavarivača i relativno je spor. Iako može koristiti za skoro sve vrste materijala, najčešće se koristi za zavarivanje nehrđajućih čelika i lakih materijala.

Zavarivanje MIG/MAG postupkom ili elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti neutralnog plina, to je poluautomatski ili automatski postupak zavarivanja, koji koristi stalno dovođenje gole žice kao elektrode az zavarivanje, a zaštićen je sa inertnom (neutralnom) ili polunertnom mješavinom zaštitnih plinova, da zaštiti zavareni spoj od zagađenja.

Zavarivanje REL postupkom ili ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom postupak koji se najviše korsiti. Električna struja se koristi da pokrene električni luk, između osnovnog materijala i potrošnih elektroda, čija obloga stvara zaštitu zavara od oksidacije i zagađivanja stvaranjem ugljikovog dioksida (CO2). Elektroda služi kao dodatni materijal za stvaranje zavara. Postupak je vrlo raznovrstan i na otvorenim gradilištima.

ZAINTERESIRANI STE ZA NAŠE USLUGE?

Kontaktirajte nas